Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.

  

Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach IV - VI
PDF Drukuj

 

§ 95. 1. Ocenianiu podlegają :

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 2. zachowanie ucznia.

 

  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 

  1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

 

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;

 3. ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 5. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 6. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom)informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

  1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

 

§ 96. 1. W ocenianiu obowiązują zasady:

    1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.

    2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.

    3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.

    4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

    5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

 

§ 97. Jawność oceny.

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 4. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Wymienione w ust. 2 informacje dostępne są do wglądu w sekretariacie i bibliotece szkolnej.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje po sprawdzeniu przez nauczyciela do wglądu. Na prośbę rodziców ucznia (prawnych opiekunów) pisemne prace kontrolne są udostępniane rodzicom podczas zebrań i spotkań indywidualnych. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić na prośbę zainteresowanego.

 

§ 98. Tryb oceniania i skala ocen.

 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

 1. stopień celujący - 6 - cel;

 2. stopień bardzo dobry - 5 - bdb;

 3. stopień dobry - 4 - db;

 4. stopień dostateczny - 3 - dst;

 5. stopień dopuszczający - 2 - dop;

 6. stopień niedostateczny - 1 - ndst.

 

2. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ „ – „ w bieżącym ocenianiu.

 

3.Uczeń może otrzymać (+) lub (-), które są częścią składową oceny wstawianej do dziennika. (+) lub (-) uczeń może otrzymać:

  • (-) za brak pracy domowej, jeżeli nauczyciel sprawdza całej klasie, czy praca domowa jest odrobiona,

  • (+) za odrobioną pracę domową,

  • (-) za brak odpowiedzi na jedno pytanie z ostatniej lekcji,

  • (+) za pełną odpowiedź na krótkie jedno pytanie z ostatniej lekcji,

  • (-) za brak odpowiedzi na proste pytanie z bieżącej lekcji pod warunkiem, że temat będzie podsumowany,

  • (+) za odpowiedź na proste pytanie z lekcji bieżącej,

  • (-) za podstawową niewiedzę matematyczną przyrodniczą, polonistyczną, historyczną,

  • (+) za wiedzę wsteczną przy rozwiązywaniu zadań przy tablicy (matematyka, j. polski, przyroda, historia)

  • (-) za brak przyborów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń,

  • (+) lub (-) za krótki 5 min. sprawdzian z poprzedniej lekcji,

  • uczeń ma prawo do dwukrotnego nie przygotowania w ciągu semestru z danego przedmiotu, za większą ilość otrzymuje (-) za każde nieprzygotowanie,

  • notatki (+) lub (-) nauczyciel prowadzi we własnym zakresie, do dziennika wstawia pełną ocenę wg zasad:

 1. za 5 (+) na 5 możliwych – bdb

 2. za 4 (+), 1(-) – db

 3. za 3 (+), 2 (-) – dst,

 4. za 2 (+), 3 (-) – dopuszczająca

 5. za 1(+), 4 (-) – ndst

 6. za 5 (-) – ndst

 

Do ocen pełnych wprowadza się oceny połówkowe, np.: 3+, 4-, 5-..

 

4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu. Oceny śródroczne można zapisywać skrótami. Dopuszczalne jest stosowanie „+” i „-”.

 

5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

 

6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

Prace pisemne :

kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;,

klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,

Praca i aktywność na lekcji;

Odpowiedź ustna;

 1. Praca projektowa;

 2. Praca domowa;

 3. Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

 4. Twórcze rozwiązywanie problemów.

 

§ 99. Ocenianie śródroczne.

     1. Ocena bieżąca.

 1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;

 2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

 3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

 4. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

 5. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

 6. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji ), trwająca do piętnastu minut;

 7. Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania , prace , itp.

 

 1. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

 1. Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych, stanowi ona najistotniejszy wykładnik wiedzy i umiejętności ucznia.

 2. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

 3. Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

 4. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją.

 5. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

 6. Zmiana terminu pracy klasowej z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 7 i pkt 3;

 7. W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu

 

§ 100. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

§ 101. Wymagania edukacyjne.

 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez nauczycieli przedmiotów z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

 

2. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie;

 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

 3. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

 4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia,

 

3. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

 2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

4. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

 2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

7. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

8. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.

 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

11. Uczeń zwolniony z zajęć jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności ( po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców) z tych lekcji.

 

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .

 

13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 102. Klasyfikacja śródroczna i roczna.

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

I semestr - od początku roku szkolnego do ferii zimowych

II semestr - po feriach zimowych do zakończenia roku szkolnego

 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.

 

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

 

5. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku. Zm. w Dz.U.z 31 marca 2009r Nr 58, poz. 475 )

 

6. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku .

 

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej listem poleconym.

 

§ 103. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela w terminie jednego tygodnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w formie ustnej.

 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

 

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy związane z wystawianiem tej oceny.

 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana – w klasyfikacji końcoworocznej:

 1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

 2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

 3. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.

 

5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

 

6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 4. prośba ucznia zostaje odrzucona.

 

7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zalicza materiał uzgodniony wcześniej z nauczycielem w formie wskazanej przez nauczyciela.

 

8. Poprawa semestralnej, oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy uczeń zaliczył materiał na ocenę , o którą się ubiega lub ocenę wyższą.

 

9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 104. Egzamin klasyfikacyjny.

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

8. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, plastyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 .

 

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 

 

§ 105. Egzamin poprawkowy.

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Warunkiem koniecznym uzyskania takiej zgody jest przynajmniej dobra ocena z zachowania.

 

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez dyrekcję Szkoły.

 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, odpowiednim na daną ocenę zgodnie z WSO.

 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczną.

 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 

13.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

§ 106. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

3. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

§ 107. Ocena zachowania.

 

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Rada Pedagogiczna.

 

2. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 7. okazywanie szacunku innym osobom.

 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami:

    1. wzorowe - wz;

    2. bardzo dobre - bdb;

    3. dobre - db;

    4. poprawne - popr;

    5. nieodpowiednie - ndp;

    6. naganne - ng.

 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

 

6. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

8. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

9. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

 2. wychowawca klasy;

 3. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

 4. pedagog;

 5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

 6. przedstawiciel Rady Rodziców.

 

10. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w Szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

13. Uczniowi, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

 

 

§ 108. Tryb ustalania oceny zachowania:

 

 1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie ustnej lub pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania, jego opinia – powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

 

 1. Zespół klasowy proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

 

 1. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając i uwzględniając opinię zespołu uczącego dany oddział.

 

 1. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

 

 1. Wychowawca uzasadnia wystawienie oceny nagannej na piśmie.

 

 1. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

 

 

§ 109. Zasady oceniania zachowania.

 

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

 2. Wychowawca klasy zobowiązany jest do dwukrotnego oceniania zachowania ucznia w ciągu roku szkolnego, podobnie jak nauczyciel uczący w danej klasie. Ocena końcoworoczna uwzględnia ocenę z I semestru.

 

 1. Oceny z zachowania wystawiane są na podstawie punktowej skali ocen i konsultacji z nauczycielami pracującymi z danym zespołem klasowym. Uwzględniają one również opinię zespołu klasowego i samoocenę ucznia.

 

 

 1. Dokumentację trybu oceniania stanowi poniższy wzór karty określonego zespołu klasowego. Nauczyciele są zobowiązani wpisać proponowane przez siebie oceny do poniższej karty na dwa tygodnie przed Radą Pedagogiczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena z zachowania proponowana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

 

Samoocena

ucznia

 

 

Ocena klasy

 

 

Ocena wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali punktowej:

a) wzorowe –                         201 i więcej punktów

b) bardzo dobre –                  151 - 200

c) dobre –                               100 - 150

d) poprawne –                       51 - 99

e) nieodpowiednie –               1 - 50

f) naganne –                           0 i mniej punktów

7. Podstawą do obliczenia punktów w I i II semestrze są następujące dokumenty:

a) dziennik lekcyjny,

b) punktowe karty oceniania zachowania, które znajdują się w dzienniku lekcyjnym.

8. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Czaplinku są zobowiązani odnotować w punktowych kartach ucznia lub zgłosić osobiście wychowawcy. Należy robić to systematycznie, od razu po zdarzeniu i zgodnie z tabelami punktacji. Dopuszcza się pełną formę zapisu uwagi lub wersję skróconą. Osoba wpisująca uwagę może również posługiwać się numerem, pod którym dane zachowanie umieszczone jest w tabeli.

9. Zapisy muszą być datowane i podpisane przez nauczyciela.

10. Uczeń ma prawo do poznania orientacyjnej liczby swoich punktów w terminach ustalonych przez wychowawców.

11. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.

12. Uczeń ma prawo do wglądu w zapisy na jego temat, ale jedynie w obecności nauczyciela.

13. W szczególnych przypadkach nieobjętych tabelami nauczyciel po konsultacji z zespołem klasowym może przyznać lub ująć punkty, dokonując odpowiedniego wpisu do zeszytu uwag.

14. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, czyli ocenę dobrą.

a) Uczeń może pozyskiwać punkty (tabela 1) lub je tracić (tabela 2).

b) Uczeń może otrzymać punkty (dodatnie, ujemne) za inne elementy nieuwzględnione w niniejszym wykazie

c) Zachowania wzorowego i bardzo dobrego, mimo uzyskanej ilości punktów, nie może mieć uczeń, który jednorazowo uzyskał maksymalną liczbę punktów ujemnych za wykroczenia wyszczególnione w Tabeli 2 w pkt. II (podpunkty 1, 2, 3), pkt. IV (podpunkty 1, 2, 3), pkt. V (podpunkty 4, 5). Przy 50 pkt. ujemnych, nawet w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby punktów uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej.

d) Przy notorycznym powtarzaniu przez ucznia tego samego negatywnego zachowania, po piątym zapisie w punktowej karcie oceniania tej samej treści, wychowawca podwaja liczbę punktów ujemnych przyznawanych za to zachowanie.

15. W szczególnych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, Rada Pedagogiczna może zmienić ocenę ucznia w głosowaniu jawnym.

 

TABELA 1 - ZACHOWANIA POZYTYWNE (punkty dodatnie)

LP

ZA CO OCENIAMY

MAX. LICZBA PUNKTÓW

KTO PRZYZNAJE

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim

0 - 20

Opiekun SU

2.

Aktywne pełnienie funkcji w radzie klasowej

0 - 10

Wychowawca

3.

Pomoc koleżeńska w nauce:

 

 

 

a.

Opieka ciągła w semestrze

20 – 30

Wychowawca klasy

b.

Pomoc jednorazowa

2

Wychowawca klasy

4.

Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego

1 - 5

Wychowawca, nauczyciel

5.

Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań, które nie zostały nagrodzone w inny sposób, np. oceną z przedmiotu

5- 20

Wychowawca, nauczyciel

6.

Wzorowa frekwencja

 

 

 1.  

0 godz. opuszczonych

20

Wychowawca

 1.  

do 7 godzin opuszczonych usprawiedliwionych

10

Wychowawca

II. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1.

Praca na rzecz klasy (w wolnym czasie ucznia) 1 godz. = 5 pkt.

5

Wychowawca

2.

Praca na rzecz szkoły (w wolnym czasie ucznia) 1 godz. = 5 pkt.

5

Nauczyciel, wychowawca

3.

Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych

1 – 10

Nauczyciel, wychowawca

4.

Troska o ład w najbliższym otoczeniu

1 – 5

Nauczyciel, wychowawca

5.

Wzorowe czytelnictwo (I-III miejsce w klasie, raz w semestrze)

2-5

Nauczyciel bibliotekarz

6.

Udział w zajęciach pozalekcyjnych (raz w semestrze)

1 – 20

Wychowawca po konsultacji z nauczycielami

III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

1.

Przygotowanie akademii i imprez szkolnych i udział w nich

1 – 10

Wychowawca, nauczyciel

2.

Udział w konkursach przedmiotowych

 

 

a.

b.

za zajęcie miejsca punktowanego (1 – 3) w konkursie szkolnym

 

za udział w konkursach szkolnych

10

 

5

Nauczyciele przygotowujący ucznia do konkursu

c.

zajęcie miejsca punktowanego (1 – 3) w konkursie międzyszkolnym

15

Nauczyciele przygotowujący ucznia do konkursu

d.

za udział w konkursie międzyszkolnym

10

Nauczyciele przygotowujący ucznia do konkursu

e.

f.

za udział w konkursach międzywojewódzkich i ogólnopolskich

 

 

zawody sportowe (raz na okres rozliczeniowy)

20

 

 

5-40

Nauczyciele przygotowujący ucznia do konkursu Nauczyciel w-f

IV. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

1.

Pochwała Dyrektora szkoły

15

Dyrektor

2.

Pochwała wychowawcy klasy

2

Wychowawca

V. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

1.

Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów(raz w semestrze)

1 – 10

Rada klasowa z wychowawcą

2.

Kulturalne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły(raz w semestrze)

1 – 10

Wychowawca

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2 – ZACHOWANIA NEGATYWNE (punkty ujemne)

LP

ZA CO OCENIAMY

MAX. LICZBA PUNKTÓW

KTO PRZYZNAJE

I. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

Zakłócanie toku lekcji, naruszenie dyscypliny na lekcji i na przerwie (np. złe zachowanie, rozmowy, brak pracy na lekcji.)

5 - 10

Nauczyciel

2.

Nieuzasadnione spóźnienie

5

Wychowawca

3.

Niszczenie podręczników i zeszytów

5 –10

Nauczyciel

4.

Brak zeszytu, podręcznika lub przyborów szkolnych na lekcji

5

Nauczyciel

5.

Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań

10 - 20

Wychowawca, nauczyciel

6.

Nieobecność nieusprawiedliwiona

3 (za każdy nieuspr. dzień)

Wychowawca

7.

Ucieczki z wybranych lekcji

10 (za każdą godzinę)

Wychowawca

8.

Korzystanie na lekcji z telefonów komórkowych oraz mp3 (rozmowa przez telefon, zabawa telefonem)

10

Nauczyciel

9.

Brak dzienniczka

1

Wychowawca

II. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1.

Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów

5-30

Nauczyciele

2.

Kradzież, fałszerstwo

50

Wychowawca

3.

Nieprzestrzeganie aktualnych zarządzeń dyrektora

10- 20

Wychowawca

4.

Brak obuwia zmiennego

5

Wychowawca, nauczyciel

5.

Obojętność na nieład w najbliższym otoczeniu

5

Wychowawca, nauczyciel

III. BRAK DBAŁOŚCI O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

1.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych

10

Wychowawca

2.

Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników

10

Wychowawca

IV. NIEZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I NARAŻANIE ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ INNYCH OSÓB

1.

Agresywny stosunek do uczniów w szkole i poza szkołą

5 - 20

Nauczyciel

2.

Bójka, pobicie, zaczepki fizyczne

20 - 50

Nauczyciel

3.

Wykroczenia np. wyłudzenia pieniędzy, palenie tytoniu, picie alkoholu lub stosowanie innych szkodliwych używek; udostępnianie wymienionych środków innym uczniom lub nakłanianie do ich spożycia, udział w grupach przestępczych.

30 - 50

Wychowawca

4.

Opuszczanie na przerwie terenu szkoły lub klasy w czasie lekcji bez zezwolenia

20

Nauczyciel

V. NIEGODNE I NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

1.

Zaczepki słowne wobec pracowników szkoły i uczniów (wyśmiewanie, wyzwiska, przekleństwa, arogancja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy, znęcanie się psychiczne (groźby, szantaż, nękanie), przekleństwa

5 - 50

Wychowawca, nauczyciel

2.

Niekulturalne zachowanie się (śmiecenie, plucie, itp.)

5 - 10

Wychowawca, nauczyciel

3.

Niesłuszne oskarżenie uczniów i nauczycieli

10

Wychowawca

4.

Kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość (ściąganie, podpowiadanie itp.)

10 - 20

Wychowawca, nauczyciel

5.

Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołą (kino, teatr, wycieczki, basen, zawody sportowe)

10 - 50

Wychowawca, nauczyciel

6.

Niewłaściwy, niestosowny do sytuacji ubiór (np. ubiór zbyt odsłaniający ciało, nakrycia głowy, makijaż, farbowane włosy)

5 –20

Wychowawca

7.

Upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły

15 - 30

Dyrektor

8.

Upomnienie lub nagana wychowawcy klasy

2 - 5

Wychowawca

VI. NIEOKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

1.

Lekceważenie poleceń nauczyciela (na lekcji i na przerwie)

5 - 10

Wychowawca, nauczyciel

2.

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły

10 - 50

Wychowawca, nauczyciel

 

 

 

§ 110. Promowanie i ukończenie Szkoły.

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem & 107 p. 12,13.

 

 1. Przystąpił do sprawdzianu szóstoklasisty.

 

 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 

 1. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez kuratora oświaty.

 

 

§ 111. Świadectwa szkolne.

 

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

 

 1. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty